ONE MASTER & INTERCOMPANY

One Master เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง Master ในระบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  1. Item Master - มีไว้เพื่อสร้างรหัสสินค้า และข้อมูลรายละเอียดสินค้ารวมถึงหน่วยต่างๆที่ต้องใช้เหมือนกัน
  2. Business Partner Master Data - มีไว้เพื่อสร้าง Vendor และ Customer ให้มีรหัส และข้อมูลรายละเอียดตรงกัน

โดยทั้ง 2 ส่วนจะทำการส่งข้อมูลเข้าที่บริษัท A เพียงที่เดียวเท่านั้น แล้วโปรแกรมจะจัดการคัดลอกไปที่บริษัทอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ดังภาพ


Inter-Company เป็นโปรแกรมสำหรับส่งข้อมูลรายการซื้อ-ขายระหว่างกันกับบริษัทในเครือ โดยสามารถส่งรายการสั่งซื้อ (Purchase Order) ของบริษัทผู้ซื้อ ไปสร้างรายการสั่งขาย (Sales Order) บนบริษัทผู้ขาย และส่งรายการส่งสินค้า (Delivery Note) ของบริษัทผู้ขาย ไปสร้างรายการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Goods Receipt PO) บนบริษัทผู้ซื้อ ดังภาพ


ข้อจำกัดของโปรแกรม Inter-Company

  1. การกำหนด Currency ใน Business Partner Master ต้องกำหนดเป็น "All Currencies"
  2. ในการส่งจะส่งรายการทั้งหมด ไม่สามารถทยอยส่งได้
  3. ต้องมีการกำหนด Series เฉพาะ ขึ้นมาสำหรับการส่งรายการระหว่างกัน และจะต้องใช้ Series นี้ไปตลอดอายุการใช้งานโปรแกรม
  4. รหัสคลังของเอกสารต้นทาง กับเอกสารปลายทาง ต้องเป็นรหัสเดียวกัน
  5. สกุลเงินของเอกสารต้นทาง กับเอกสารปลายทาง ต้องเป็นสกุลเงินเดียวกัน