SUCCESS STORIES – NEWCITY

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One ช่วยจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณพิภพ โชควัฒนา 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

SAP Business One ทางเลือกที่ดีที่สุด
ช่วยให้ความซับซ้อนในการทำงานลดลง ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• เนื่องจากบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลรายการสินค้าที่มีความทับซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยระบบซอฟต์แวร์ ERP เดิมที่บริษัทได้เคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้นั้นไม่สามารถแก้ไขระบบให้มีการรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคตและไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันได้ จึงทำให้บริษัทได้มีการพิจารณามองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• เนื่องจากบริษัทซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด เน้นการให้บริการระบบ ERP SAP Business One โดยเฉพาะ โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญในการเก็บข้อมูล Requirement ต่างๆ สามารถจัดหาโซลูชั่นการทำงาน Best Practice ในแต่ละโมดูลมานำเสนอให้กับบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้อย่างตรงจุด มีบริการซัพพอร์ต อบรมวิธีการใช้โปรแกรมได้อย่างเข้าใจและเป็นกันเอง อีกทั้งระบบ SAP Business One เป็นระบบที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นซอฟต์แวร์ภาษีที่มีมาตรฐานตามระเบียบกรมสรรพากรแล้ว จึงทำให้ทางบริษัทรู้สึกมีความมั่นใจได้ว่า ระบบ SAP Business One นั้นจะช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยทำให้การจัดทำรายงานแสดงภาษีประเภทต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานสรรพากรที่กำหนดไว้

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• ระบบ SAP Business One สามารถเชื่อมต่อการทำงานจากทุกส่วนของบริษัทให้อยู่แพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประมวลผลข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ง่ายต่อการจัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน จึงทำให้ศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนและระยะเวลาในการทำงานลดลง จึงกล่าวได้ว่าระบบ SAP Business One นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว 

ประเภทธุรกิจ
ค้าปลีก – ค้าส่ง

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
ผู้จัดจำหน่ายสินค้าสิ่งทอ และเครื่องสำอาง

รายได้โดยรวมต่อปี
ประมาณ 450 ล้านบาท

Featured Solutions
SAP Business One