SUCCESS STORIES – SNP TRADING

บริษัท เอส.เอ็น.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One ระบบมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาในการทำงานได้ดี”

คุณคณพล  อาภาพิพัฒน์พงศ์ 
ตำแหน่ง Business Transformation Manager
บริษัท เอส.เอ็น.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

SAP Business One ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

85%

ความพึงพอใจหลังการใช้งานโปรแกรม SAP Business One

80%

ระยะเวลาในการทำงานลดลง

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• เนื่องจากโปรแกรมเดิมที่บริษัท เอส.เอ็น.พี.เทรดดิ้ง จำกัด เคยได้ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ เป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถจัดการกับรายการสินค้าคงคลังที่มีอยู่จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีข้อผิดพลาด อีกทั้งผู้ใช้งานยังไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในระบบไปจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารในรูปแบบ Real Time Update ได้ทันเวลา

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• ปัจจัยหลักของการพิจารณาการติดตั้งระบบ ERP ของบริษัท เอส.เอ็น.พี.เทรดดิ้ง จำกัด คือฟังก์ชั่นการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ที่สามารถจัดการข้อมูลสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม SAP Business One เป็นระบบที่สามารถจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างมีความเป็นระบบ ระเบียบ อย่างมาก จึงทำให้รู้สึกได้ว่าซอฟต์แวร์ SAP Business One สามารถตอบโจทย์ความต้องการการทำงานของบริษัทได้อย่างแท้จริง

• ทีมงานของบริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที สามารถนำเสนอโปรแกรม SAP Business One ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วตรงจุด ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน และสามารถออกแบบรูปแบบรายงานให้ตรงตามความต้องการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทรู้สึกมั่นใจที่จะติดตั้ง SAP Business One กับทางบริษัทซอฟท์เพาเวอร์ ไอที เป็นอย่างมาก

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• ระบบ SAP Business One นั้นสามารถอัพเดทข้อมูลในรูปแบบ Real Time และช่วยจัดระเบียบข้อมูลรายการสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมายหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้ ค้นหา ตรวจสอบข้อมูลการทำงานย้อนหลัง อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง และจัดระเบียบ หมวดหมู่แพลตฟอร์มของรายการสินค้าได้เอง จึงทำให้ความยุ่งยากและข้อผิดพลาดในการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด
 
• ระบบ SAP Business One มีแพลตฟอร์มรายงานที่มีความสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะสำหรับรายงานด้านการขาย ด้านการเงิน และด้านสินค้าคงคลัง ทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล ไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทธุรกิจ
นำเข้า – ส่งออก

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
จำหน่ายอุปกรณ์ประปา ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตรและเครื่องมือไฟฟ้า

จำนวนพนักงาน
มากกว่า 30 คน

Featured Solutions
SAP Business One