SUCCESS STORIES – NEWPLUS

บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One เป็นระบบ ERP ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้กับธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ”

คุณจำเนียร โชควัฒนา 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทนิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยมาตรฐานการทำงานของซอฟต์แวร์ SAP Business One ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้สามารถอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมั่นใจ  

90%

ความพึ่งพอใจในการใช้งานโปรแกรม SAP Business One

80%

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้น

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• หลังจากที่ บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทำให้ผู้บริหารได้มองเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร สำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายผลิต เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การจัดการงบการเงินนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชีสรรพากร

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• ด้วยภาพลักษณ์ของระบบการทำงานที่มีมาตรฐานของบริษัท SAP และจากการที่บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ได้มีการนำเสนอโมดูลการทำงานของซอฟต์แวร์ SAP Business One ให้กับทางบริษัท นิวพลัสนิตติ้ง ได้ทราบแล้วนั้น รู้สึกมีความเชื่อมั่นว่าซอฟต์แวร์ SAP Business One จะสามารถตอบโจทย์การทำงานและช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมั่นใจ

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• จากประสิทธิภาพการทำงานของระบบ SAP Business One ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นมีความเชื่อมโยง ถูกต้อง และปลอดภัย โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับแต่งข้อมูล รายงานต่างๆได้เองตามความต้องการ จึงทำให้ระยะเวลาในการจัดทำรายงาน และวางแผนการทำงานต่างๆ ลดลงเป็นอย่างมาก 
 
• โมดูลบัญชีของระบบ SAP Business One นั้นมีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการจัดทำรายงาน จึงทำให้ฝ่ายบัญชีสามารถทำการปิดงบการเงินเองได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ต้นทุนการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด
 
• ระบบการผลิต (Production) ของซอฟต์แวร์ SAP Business One นั้นมีความเป็นมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานกับฝ่ายวัตถุดิบได้โดยอัตโนมัติ จึงทำให้ฝ่ายผลิตสามารถวางแผนจัดสรรค์วัตถุดิบและกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 
• ระบบ SAP Business One มีแดชบอร์ดสรุปผลการทำงานจากทุกส่วนในรูปแบบ Real Time ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นการทำงานโดยรวมของธุรกิจ เสริมสร้างความมั่นใจให้พร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดหลักทรัพย์
 

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
ผลิตและส่งออก ถุงน่อง ถุงเท้า Inner Were , Night Ware

จำนวนพนักงาน
ประมาณ 300 คน

Featured Solutions
SAP Business One