SUCCESS STORIES – THAI CARBON AND GRAPHITE

บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

“SAP Business One ทำให้ข้อมูลทุกแผนกเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

จึงทำให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

คุณจิรารัตน์ เวโรจน์พิพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด

SAP Business One ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานจากทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมที่ดี

ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80%

ระยะเวลาการทำงานลดลง

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม SAP Business One ?

• ซอฟต์แวร์เก่าที่ทางบริษัท ไทยคาร์บอนแอนกราไฟต์ จำกัด ได้เคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะสำหรับการจัดทำบัญชีเท่านั้น จึงไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายโรงงานผลิตให้เข้ากับฝ่ายสำนักงานได้ ส่งผลให้ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมสต็อกสินค้าและการผลิตให้มีความสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขแพลตฟอร์มบัญชีได้ จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจ่ายเงินข้ามบิล การทำงานจึงเป็นไปอย่างยุ่งยากและซับซ้อน

ทำไมถึงเลือกใช้ SAP Business One กับ

บริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด ?​

• เนื่องจากซอฟต์แวร์ SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะ สามารถซิงค์ข้อมูลการทำงานระหว่างฝ่ายโรงงานให้เข้ากับฝ่ายสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ Server-Client และ Cloud โดยเฉพาะ สามารถแนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ SAP Business One ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีการนำเสนอตัวอย่าง Demo ให้ทางบริษัทได้เห็นถึงภาพรวมการทำงานของโปรแกรม จึงทำให้บริษัทรู้สึกมีความมั่นใจ กล้าที่จะลงทุนตัดสินใจติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One กับทางบริษัท ซอฟท์เพาเวอร์ ไอที จำกัด 

สิ่งที่ได้รับหลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One ?

• ระบบ SAP Business One มีระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง โดยผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลการทำงานเก่าออกจากระบบได้ จึงทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อผิดพลาดในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลา ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
 
• จากการที่ระบบ SAP Business One สามารเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานระหว่างโรงงานและสำนักงานในรูปแบบปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมการผลิตและสต็อกสินค้าให้มีความสัมพันธ์กัน ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ช่วยให้การวางแผน คาดการณ์ การผลิต สต็อกสินค้าล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
 
• ระบบ SAP Business One นั้นเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขแพลตฟอร์ม หรือข้อมูลการทำงานต่างๆได้ด้วยตนเอง จึงทำให้ฝ่ายบัญชีสามารถจัดทำรายงานบัญชีให้มีความแม่นยำมากขึ้น  ความยุ่งยากและความซับซ้อนในการทำงานจึงลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ และ บริการ
ผลิตแปรงถ่านอุตสาหกรรม
คาร์บอนเชิงกล และชิ้นส่วนโลหะผง

จำนวนพนักงาน
มากกว่า 495 คน

Featured Solutions
SAP Business One